Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Witamy w sklepie internetowym ARTOFIS i zapraszamy na zakupy

nowościpromocjehit sprzedaży

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

 

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

 

Z uwagi na powyższe firma ARTOFIS , informuje Państwa, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ARTOFIS Artur Wierzchowski, ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa, NIP 1130258246

 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa lub e-mail: a.wierzchowski@artofis.pl ;

 

3. Inspektor ochrony danych w Artofis nie został wyznaczony;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

 

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na wzajemnych operacjach handlowych, realizacji zawartej umowy, koordynacji działań handlowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) ;

 

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

 

7. Wszystkie dane osobowe znajdujące się w wersji elektronicznej w sklepie internetowym www.sklep.artofis.pl są przechowywane tylko na czas realizacji zamówień, po ich zrealizowaniu zamówienia są zamykane i dane osobowe trwale kasowane z naszej bazy.

 

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

 

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem a.wierzchowski@artofis.pl lub kontakt pisemny: ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa

 

 

do góry